Language: Vietnamese
Topic: Environment and heritage country

MORE HELP?

Beginner level

Nước Việt Nam | Vietnam

Trò chơi Bé đi sở thú | Game: I Go To The Zoo

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ: Bắt đầu | Travel to Vietnam for Tet – Assessment - Beginner

Intermediate level

Ốc Sên | Snail

Bảo vệ môi trường | Environment

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ Trung bình | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Intermediate

Advanced level

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC – GIẢI PHÁP | Water Pollution Solutions

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC | Water pollution

Môi trường - Ô nhiễm không khí | Environment - Air pollution

Tết Nguyên Đán | Vietnamese New Year

CHỮ SỐ LA MÃ | Roman numerals

La Mã Cổ đại | Ancient Rome - Grade 7-8

Trò chơi Quốc gia và Thủ đô | Countries and Capitals matching game

Rác và Môi sinh | Garbage and the environment

Nước Việt Nam | Units of work: Vietnam

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ cao | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Advanced

Nước Việt Nam | Vietnam