Language: Vietnamese
Topic: My community, my school

MORE HELP?

Beginner level

Trò chơi PowerPoint lớp 2, vần AI - AY - ÂY. | Matching / Memory PowerPoint game – Year 2

Động Vật Sống Trong Nông Trại | Farm Animals

Nơi chốn và Luật lệ | Places _ Rules

Các Thú Vật trong Nông Trại | Animals on the Farm

Mèo con LuLu | LuLu the Cat

Intermediate level

Tơ lụa được tạo ra như thế nào? | How is silk made from silkworms?

Advanced level

ChatGPT và ngành giáo dục | ChatGPT and Education

Ánh mắt | Emotional eyes

Tập viết - Tôn trọng người lớn tuổi / Giáo viên | Writing - Recount: Respect for Elders/Teachers

Vấn đề thanh niên | Youth issues

Thế giới cá nhân | Personal World - Pressure from friends - Social media - Appearance

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người | AI and human intelligence

Trường Việt ngữ và COVID | Vietnamese community school and COVID

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?