Language: Vietnamese
Topic: Environment and heritage country

MORE HELP?

Beginner level

Nước Việt Nam | Vietnam

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Bé đi sở thú | Game: I Go To The Zoo

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ: Bắt đầu | Travel to Vietnam for Tet – Assessment - Beginner

Download Resource
Visit Link

Intermediate level

Bảo vệ môi trường | Environment

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ Trung bình | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Intermediate

Download Resource
Visit Link

Advanced level

Tết Nguyên Đán | Vietnamese New Year

Download Resource
Visit Link

CHỮ SỐ LA MÃ | Roman numerals

Download Resource
Visit Link

La Mã Cổ đại | Ancient Rome - Grade 7-8

Download Resource
Visit Link

Trò chơi Quốc gia và Thủ đô | Countries and Capitals matching game

Download Resource
Visit Link

Rác và Môi sinh | Garbage and the environment

Download Resource
Visit Link

Nước Việt Nam | Units of work: Vietnam

Download Resource
Visit Link

Về Việt Nam Ngày Tết – Kiểm tra-Đánh giá - Trình độ cao | Travel to Vietnam for Tet – Assessment – Advanced

Download Resource
Visit Link

Nước Việt Nam | Vietnam

Download Resource
Visit Link