Language: Vietnamese
Topic: My community, my school

MORE HELP?

Beginner level

Trò chơi PowerPoint lớp 2, vần AI - AY - ÂY. | Matching / Memory PowerPoint game – Year 2

Động Vật Sống Trong Nông Trại | Farm Animals

Nơi chốn và Luật lệ | Places _ Rules

Các Thú Vật trong Nông Trại | Animals on the Farm

Mèo con LuLu | LuLu the Cat

Intermediate level

Advanced level

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người | AI and human intelligence

Trường Việt ngữ và COVID | Vietnamese community school and COVID

Bạn thuộc về nơi đâu? | What community do you belong to?